Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1B

QL 1 B là con đường huyết mạch nối các vùng miền của tổ quốc, qua thời gian, QL này bị hỏng hóc nhiều chỗ cần phải sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.
                                        
a) Thông tin chung về Dự án

- Phạm vi, quy mô đầu tư: Đoạn Km107+150÷Km124+150 đường cấp III Miền núi, Bn/m=9/8m; Đoạn Km124+150÷Km144+700 đường cấp III Đồng bằng, Bn/m=12/11m; đoạn qua Thị trấn Đình Cả và đoạn Hóa Thượng - Tân Long (Km139÷Km144+700) chỉ tiến hành sửa chữa, thảm tăng cường mặt đường.

- Tổng chiều dài: khoảng 39km;

- TMĐT khoảng 1.118 tỷ đồng.

- Phương án tài chính: Xây dựng mới 01 trạm thu phí tại Km137+300; mức thu dự kiến 30.000 đồng/PCU; lộ trình tăng giá vé 3 năm 1 lần, mỗi lần tăng 9%; thời gian hoàn vốn khoảng 22 năm.

b) Tình hình thực hiện

- Dự án đã được UBND tỉnh Thái Nguyên thống nhất về chủ trương, quy mô đầu tư và vị trí trạm thu phí tại các văn bản số 2658/UBND-KTN ngày 25/9/2015 và số 3577/UBND-KTN ngày 08/12/2015.

- Bộ GTVT đã có văn bản số 16496/BGTVT-ĐTCT ngày 11/12/2015 báo cáo TTgCP; ngày 25/12/2015, VPCP có văn bản số 10816/VPCP-KTN truyền đạt ý kiến của Phó TTgCP Hoàng Trung Hải: “Bộ GTVT thực hiện theo thẩm quyền và trình tự thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP và các quy định của pháp luật hiện hành.”

c) Khó khăn vướng mắc

Nội dung chỉ đạo của Phó TTgCP Hoàng Trung Hải tại văn bản nêu trên dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai tiếp theo của dự án cụ thể như sau:

- Về thẩm quyền: Theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ, các dự án thỏa mãn điều kiện lựa chọn thực hiện theo hình thức đối tác công tư theo quy định tại khoản 1 Điều 15 và thuộc dự án nhóm A, B, C thì Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án. Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT trên quốc lộ, tại văn bản số 3874/VPCP-KTN ngày 28/5/2015 của VPCP, Phó TTgCP Hoàng Trung Hải chỉ đạo: Bộ GTVT khẩn trương lập quy hoạch tổng thể các trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ trên phạm vi toàn quốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ triển khai đặt các trạm thu phí các dự án BOT trong thời gian tới.

- Về quy hoạch trạm thu phí của Dự án cải tạo, nâng cấp QL 1B: Do quá trình lập Quy hoạch trạm thu phí trên quốc lộ chưa dự kiến bố trí trạm trên QL1B nên tại Tờ trình số 9921/TTr-BGTVT ngày 30/7/2015 báo cáo TTgCP xin phê duyệt Quy hoạch các trạm thu phí chưa có trạm thu phí trên QL1B. Để có cơ sở triển khai, tại văn bản số 16496/BGTVT-ĐTCT ngày 11/12/2015 gửi TTgCP về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án theo hình thức BOT, Bộ đã đề nghị cho phép bổ sung trạm thu phí trên QL1B vào Quy hoạch các trạm thu phí BOT tại Tờ trình số 9921/TTr-BGTVT ngày 30/7/2015. Tuy nhiên, trong văn bản trả lời của VPCP thông báo ý kiến của Phó TTgCP Hoàng Trung Hải không đề cập đến việc bổ sung trạm thu phí trên QL1B vào Quy hoạch các trạm thu phí.

- Về vị trí đặt trạm thu phí Dự án (dự kiến tại Km137+300): Đã được UBND tỉnh Thái Nguyên thống nhất tại văn bản số 3577/UBND-KTN ngày 08/12/2015. Hiện tại, trên QL1B không có trạm thu phí đường bộ nào, do vậy vị trí đặt trạm thỏa mãn quy định về khoảng cách tối thiểu giữa các trạm thu phí trên cùng tuyến đường theo quy định tại Thông tư 159/2013/TT-BTC. Đối với khoảng cách đến các trạm thu phí khác: Vị trí trạm thu phí dự kiến đặt trên QL1B cách vị trí đặt trạm thu phí của Dự án BOT đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75÷Km100 khoảng 10km.

d) Đề xuất, kiến nghị

- Mặc dù theo quy định tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP thì thẩm quyền lựa chọn, phê duyệt đề xuất các dự án đầu tư theo hình thức PPP được giao cho các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; tuy nhiên, do vướng mắc về quy hoạch trạm thu phí như đã nêu trên nên để có thể triển khai được dự án, Ban PPP kiến nghị Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Viện Chiến lược GTVT khẩn trương rà soát, bổ sung trạm thu phí của Dự án vào Phụ lục các trạm thu phí trong Quy hoạch để báo cáo TTgCP chấp thuận.

- Đối với vị trí trạm thu phí của dự án: Sau khi TTgCP phê duyệt Quy hoạch trạm thu phí sẽ triển khai thủ tục thỏa thuận với Bộ Tài chính vị trí trạm thu phí, phương án thu phí hoàn vốn dự án để làm cơ sở thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP.

đ) Kế hoạch

- Phê duyệt Đề xuất dự án trong tháng 3/2016 (nếu được TTgCP chấp thuận về trạm thu phí); phê duyệt Báo cáo NCKT trong Quý II/2016;

- Tổ chức lựa chọn NĐT từ Quý II/2016 và kết thúc trong Quý IV/2016.

e) Nhà đầu tư đề xuất: Liên danh Trung Tiến - Đại Kim - Anh Sinh.