Bê tông nhựa nóng cấp phối chặt 12,5

Bê tông nhựa nóng cấp phối chặt 12,5

Giá : 0 đ

Là loại BTNN có kích thước hạt danh định lớn nhất là 12,5 mm

THÔNG TIN CHI TIẾT

Quy định BTNC 12,5
1. Cỡ hạt lớn nhất danh định, mm 12,5
2. Cỡ sàng mắt vuông, mm Lượng lọt qua sàng, % khối lượng
19 100
12,5 90÷100
9,5 74÷89
4,75 48÷71
2,36 30÷55
1,18 21÷40
0,6 15÷31
0,3 11÷22
0,15 8÷15
0,075 6÷10
3.  Hàm  lượng  nhựa   đường  tham khảo, % khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa 5,0÷6,0
4. Chiều dầy   lớp bê tông nhựa hợp lý (sau khi lu lèn), cm 5÷7
5. Phạm vi nên áp dụng Lớp mặt trên hoặc lớp mặt dưới